Een nieuw paradigma voor valdetectie, valpreventie en inzicht in valincidenten.

Privacybeleid

Algemeen

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") regelt de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website en aanverwante diensten (de "Website"). Deze verwerking wordt uitgevoerd door KapCare NV als verantwoordelijke voor de verwerking, met maatschappelijke zetel te Vorstlaan 36, 1170 Watermaal-Bosvoorde ("wij", "ons", "onze"), ingeschreven bij de ECB onder nummer 0680.977.810, overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat wij "cookies" of andere soortgelijke technologieën kunnen gebruiken als onderdeel van de website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie bevatten, waaronder uw persoonsgegevens. Lees voor meer informatie over het gebruik van cookies ons cookiebeleid (LINK).

Wij behouden ons het recht voor het Privacybeleid te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13/09/22.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Wanneer u de Website gebruikt, verwerken wij persoonsgegevens over u. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden (en met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

Wanneer en op welke basis?

 • Gebruik van de website (toestemming en, indien van toepassing, legitiem belang)

 • Contact met ons opnemen (toestemming en, indien van toepassing, legitiem belang)

 • Om u gepersonaliseerde en doeltreffende informatie te verstrekken over de producten en diensten die u hebt aangevraagd, via de website, e-mail, telefoon of sociale media.

 • Om de Diensten aan u te kunnen leveren.

 • Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere aankondigingen van ons en onze geselecteerde partners aan te bieden. We zullen uw toestemming hiervoor vragen.

 • Voor statistische analyse om onze website en/of Diensten te verbeteren, of voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

Welke ?

 • Identificatiegegevens (naam, adres, e-mail, telefoon, enz.)

 • Contactgegevens

 • ...

Waarom ?

 • Om de gebruikerservaring van de websitebezoeker te verbeteren

 • Reageren op verzoeken om contact

 • De sollicitatieprocedure mogelijk maken

In principe ontvangen wij bovenstaande persoonsgegevens rechtstreeks van u. Als u er echter voor kiest om u aan te melden voor een social media account (bijv. Facebook, LinkedIn of Google), wordt deze informatie verzameld via uw social media profiel. Wij raden u aan het privacybeleid van uw aanbieder van sociale mediadiensten te raadplegen om te bepalen welke gegevens door uw aanbieder van sociale mediadiensten worden verwerkt wanneer u de aanmeldingsfunctie voor sociale media gebruikt.

In principe geven wij de door u via de website verstrekte persoonsgegevens niet door aan aanbieders van sociale media, tenzij u daarvoor toestemming geeft.

Wij sturen geen persoonlijke gegevens die u via de website hebt verstrekt naar aanbieders van sociale media, tenzij u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Naast bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor:

 • Om aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder te leveren, zodat uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

 • Om aan de politie of gerechtelijke autoriteiten te verstrekken als bewijs van mogelijke misdrijven of als er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat u een onwettige handeling of misdaad hebt gepleegd door uw registratie op of gebruik van de Website of Diensten.

 • In het kader van een mogelijke fusie, overname of splitsing van een derde partij, ook als die derde partij buiten de EER is gevestigd.

Met wie delen we gegevens

Wij sturen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet naar derden, tenzij dit noodzakelijk is om de Diensten te leveren zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij kunnen gebruik maken van derden om u de Website en/of de Diensten te leveren. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons en op schriftelijke instructie mogen verwerken. Wij zorgen ervoor dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid zijn geselecteerd, zodat wij kunnen vertrouwen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen anonieme gegevens doorgeven aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en om de marketing, presentatie en verkoop van op maat gemaakte producten en diensten te organiseren.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens vrij te geven op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wet- of regelgeving. Wij zullen proberen u vooraf te informeren, tenzij dit om juridische redenen niet mogelijk is.


Waar verwerken we gegevens

Wij en onze externe verwerkers verwerken uw persoonsgegevens alleen binnen de EER.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er adequate waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te bewaren, en dat uw eventuele rechten op het gebied van persoonsgegevens uit hoofde van de toepasselijke dwingende wetgeving worden gewaarborgd.


Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en transparant verwerken. Wij zullen alles in het werk stellen om de persoonsgegevens nauwkeurig en actueel te houden.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is om de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden te verwezenlijken of totdat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming ertoe kan leiden dat u de website geheel of gedeeltelijk niet meer kunt gebruiken.

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of het personeel van onze externe contractanten is alleen mogelijk indien absoluut noodzakelijk en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U moet echter begrijpen dat het waarborgen van veiligheid en bescherming slechts een inspanningsverbintenis is en nooit kan worden gegarandeerd.

Indien en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of de Diensten kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op de voorwaarden of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of onze contractanten als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op enigerlei wijze onwettig of oneerlijk, discriminerend of beledigend is, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.


Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

De bewaartermijn van de gegevens varieert naar gelang van de aard van de verleende dienst. Wij bewaren uw gegevens:

 •  zo lang als nodig is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt te verwezenlijken.

 • zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke, contractuele en gerechtelijke verplichtingen en om onze bedrijfsvoering uit te voeren.

Uw rechten

U hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij verwerken. Verzoeken om toegang voor doeleinden die duidelijk schadelijk voor ons zijn en overbelasting of schade kunnen veroorzaken, worden echter niet in behandeling genomen.

U hebt het recht te verzoeken dat onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens over u kosteloos worden gecorrigeerd.

U heeft het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar info@kaspard.com.

U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden of wanneer u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek om verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke en reglementaire verplichtingen of gerechtelijke of administratieve bevelen die ons kunnen beletten de betrokken persoonsgegevens te verwijderen.

In plaats van te verzoeken om verwijdering, kunt u ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer a) u de juistheid van de gegevens betwist, b) de verwerking onwettig is, c) de gegevens niet langer nuttig zijn voor de vermelde doeleinden, maar u ze nodig hebt om u in rechte te verdedigen.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met bijzondere omstandigheden zijn die een dergelijk bezwaar rechtvaardigen. Indien de betrokken verwerking als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht om u kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten.

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een machtiging of op basis van een overeenkomst en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, hebt u het recht de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, hebt u het recht deze gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te geven. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.

Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovengenoemde rechten te doen gelden, kunt u een e-mail sturen naar info@kaspard.com. Dit verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wilt uitoefenen en de reden waarom u het wilt uitoefenen. Het moet gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een gescande digitale kopie van een geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van een dergelijk verzoek. Als het verzoek gerechtvaardigd is, zullen wij er zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek gevolg aan geven.

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@kaspard.com. Als ons antwoord nog steeds niet bevredigend is, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Wetstraat 35, 1000 Brussel. Ga voor meer informatie naar gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Zij hebben vertrouwen in ons

korian korian
Orpea orpea-normal
colisee colisee-normal
domidep-hover domidep-normal
domus-hover domus-normal
Trema Trema
isosl-hover isosl-normal
interseniors-hover interseniors-normal
acsol-hover acsol-normal